注册 登录  
 加关注
   显示下一条  |  关闭
温馨提示!由于新浪微博认证机制调整,您的新浪微博帐号绑定已过期,请重新绑定!立即重新绑定新浪微博》  |  关闭

青青园中葵

青青园中葵,朝露待日晞。

 
 
 

日志

 
 
关于我

热爱生活,乐对生命!

网易考拉推荐

看拼音写词语练习题  

2013-07-07 17:25:31|  分类: 默认分类 |  标签: |举报 |字号 订阅

  下载LOFTER 我的照片书  |

看拼音写词语练习题

姓名:                学号:

 bǎi wàn    dīng dōng   shuō huà    péng yǒu  chūn tiān

(       )(        ) (       ) (       ) (       )

      qí      gāo xìng    nǐ men     hóng huā   lǜ  cǎo

 整(    )  (       ) (      ) (      )  (      ) 

 yé  ye    jié  rì     suì yuè    qīn  rén    lián máng

(      )(       )  (      )  (      )  (       )

dàchù   zhī  dào   gǔ  shī   jiào  shēng   duō  shǎo

(      )(       ) (      ) (        ) (       )

fù  mǔ    kàn  zhe      wán  quán     huà  jiā   

(       )    (       )     (        )   (         )

 gāo  xìng    míng  liàng    rèn  zhēn    xiào  shēng

  (        )    (         )  (        )   (          )

xǐ  yī    dǎ  sǎo      guān  bì     shū  xiě   

(      )  (        )   (        )    (        )

 kāi  huì    nǎi nai     zhōng  wǔ       hé  shàng

(        )   (        )   (         )     (         )

fàng  xīn    shōu  xià    nǚ   ér        tài  yáng 

(        )   (        )   (       )    (         )

kōng  qì        huí  qù   

(        )    (         )

xiù  qì   tīng shuō chàng     lián máng    yuǎn  fāng

(      )(       ) (    )歌 (      )   (      )

 yí  dìng      hòu   gèng  hǎo   zhǔ  yì    zǒng  shì

 (      ) (      ) (      ) (      ) (      ) 

gān  jìng   gǎn  máng  míng liàng   tóng xué  gōng rén 

(      )  (      )  (      )  (      )  (        )

zhuān  xīn   niánjí  jūn duì      huà yǚ    hé píng

(      )(       )  (       ) (      ) (      )

 mǎ  yǐ   qián miàn   tiān kōng  fáng jiān     wǎng ba

(      )(       ) (       ) (      )   (      )

    shī     shù lín   ér tóng    huáng niú   guān  bì

 (      )  (      ) (      ) (      ) (      ) 

  zhèng    shì  ma     měi rén     wǒ men     lǜ yè

(      )  (      )  (      )  (      )  (      )

fēi  jī   tā  men   sòng  sh   guò  shí   ràng  kāi

(      )(       )  (       ) (      ) (      )

chóng  zi   lái wǎng   hěn  duō      sh   jiè  shū

(        )(       ) (       ) (      )  (      )

 shì shuí          gēn qián   liáng kuài     lì liàng

(      ) (      ) (      ) (        ) (       )

 zuì dà    huā yuán   yīwèi    xiào liǎn   yáng guāng

      ) (      ) (      ) (      )  (       ) 

 shí tóu    bàn  fǎ     zhǎo dào   xǔ  duō     bié rén

(      )        )  (      )  (       )  (       )

 nà  gè   dōu  shì   xià  rén   jiào  shēng   zài  jiàn

(      )        ) (      ) (       ) (        )

xiǎng  xiàng   hǎo xiàng   zuò  fǎ  

(         ) (       ) (       )

  yǚ  diǎn     zhào piàn

 (       )  (        )

shā  zi     dà  hǎi   xiǎo  qiáo   zhú  zi    jūn  duì

(      ) (       )(        ) (       ) (       )

lǎo shī    shuǐ jǐng   lǐ  miàn   wàng  jì   xiǎng niàn

(      ) (      ) (      )  (      ) (       )

cóng  qián   zhè  biān    jìn  rù   zhī dào  cǎo  yuán

(      ) (      )   (      )  (      ) (       )

nán  hái    xiā  zi    guān  ài    pǎo  dào    kuài  lè 

(      ) (      )  (      )  (      ) (       )

duǎn  chù   lěng  dàn    rè  qíng    lā  kāi    sào  bǎ

(       ) (      ) (      )  (      )(      )

zhǒng  zi  chī  kǔ    liàn  xí    xué  wèn   fēi cháng

(      ) (      ) (      ) (      )  (       )

fang jiān  huǒ  bàn    qì  chē    hái  zi    xuǎn  shǒu

(       ) (      ) (      ) (      )  (       )

  评论这张
 
阅读(254)| 评论(0)
推荐 转载

历史上的今天

在LOFTER的更多文章

评论

<#--最新日志,群博日志--> <#--推荐日志--> <#--引用记录--> <#--博主推荐--> <#--随机阅读--> <#--首页推荐--> <#--历史上的今天--> <#--被推荐日志--> <#--上一篇,下一篇--> <#-- 热度 --> <#-- 网易新闻广告 --> <#--右边模块结构--> <#--评论模块结构--> <#--引用模块结构--> <#--博主发起的投票-->
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

页脚

网易公司版权所有 ©1997-2017